Новини

Модернизация на висшето образование в Европа: академичен състав – 2017

Секторът на висшето образование преживява дълбоки промени през последните години, което прави преподавателската професия по-трудна. Вече не е достатъчно само да преподаваш, трябва все по-активно да се занимаваш с изследвания и да реагираш бързо на нарастващите обществени потребности. Изискванията към академичния състав стават все по-големи, докато работни места стават по-несигурни.

Докладът „Модернизация на висшето образование в Европа: академичен състав – 2017“ изследва актуалното състояние на академичния състав в тази бързо променяща се среда. Докладът се съсредоточава върху изискванията за квалификация на академичния състав, процеса на набиране на персонал, условията за наемане и работа в академичните среди, влиянието на външното осигуряване на качеството и стратегиите за интернационализация. Той включва и национални диаграми, показващи основните характеристики на категориите академичен състав.

Докладът се основава главно на качествени данни, събрани от мрежата "Евридика", обхващащи системите за висше образование в 35 страни.

Повече информация по темата може да намерите тук.