Обратно към ЦРЧР

Европейското пространство за висше образование през 2024: Доклад за изпълнение на Болонския процес

май 29, 2024

Докладът за прилагането на Болонския процес предоставя преглед на най-новите политически ангажименти в Европейското пространство за висше образование (EHEA) и оценява тяхното изпълнение в отделните страни.

Новото издание на доклада е структурирано в шест глави. Първата глава предоставя основни данни за висшето образование в Европа и там където политическите ангажименти вече са изпълнени. Втората глава подробно описва трите ключови ангажимента на страните от EHEA относно структурата на образователните степени, признаването на квалификациите и осигуряването на качество. Третата глава се занимава с основните ценности, договорени в EHEA: академична свобода, академичен интегритет, институционална автономия, участието на студенти и персонал, и обществената отговорност към висшето образование и обратното. Четвъртата глава е за прилагането на политика за социалното измерение. Петата глава се фокусира върху целите на обучението и преподаването, установени в Римското комюнике от 2020 г. Шестата глава се фокусира върху мобилността и интернационализацията. Последният раздел измества фокуса върху висшите училища, които подпомагат украинската академична общност след агресията от страна на Русия, тъй като много висши училища са положили значителни усилия в подкрепа на емигрирали студенти и персонал.

Целия доклад може да намерите тук.

Източник: Мрежата Евридика