Обратно към ЦРЧР

Хърватия: Всеобхватни стъпки за подобряване на образованието и грижите в ранна детска възраст

дек. 8, 2022

От влизането си в сила през 1997 г. хърватският Закон за предучилищното образование почти не беше променян. Поради тази причина цялостните промени, въведени с измененията на горепосочения закон през май 2022 г., представляват най-значимата законодателна намеса в регулирането на тази система през последните няколко десетилетия. Основните новости на Закона за предучилищното образование са подобряване на възможността за образование и грижи за всяко дете от 6-месечна възраст до постъпване в училище и като цяло подобряване на управленската рамка на системата с по-детайлизирани правомощия на компетентните органи. Това ще даде възможност за подобряване на инфраструктурата и ще създаде предпоставки за по-добро осигуряване на образователни кадри в областите, в които има недостиг.

Законодателните промени предвиждат създаването на мрежа от детски градини на национално ниво, което ще позволи по-добро планиране и подобряване на пространствената обезпеченост на детските градини в селските райони и в по-малките и по-слабо развити райони. Подобряването на качеството на образованието и грижите в ранна детска възраст (ОГРДВ) се отнася до осигуряването на кадрови предпоставки, особено като се има предвид необходимостта от около 5 658 възпитатели, за да се включат деца от 3-годишна възраст до училищна възраст в системата за ОГРДВ до 2030 г. Основната новост на закона по отношение на персонала е възможността за наемане на класни ръководители в детските градини с нови компетенции и допълнително обучение.

Повече информация по темата може да намерите тук.

Източник: Националното звено на Евридика Хърватия