Обратно към ЦРЧР

Ирландия: Стартира „Стратегия за грамотност, математическа и дигитална грамотност 2024-2033 г.“

юни 17, 2024

Ирландската „Стратегия за грамотност, математическа и дигитална грамотност 2024-2033 г.“ и поддържащ петгодишен план за изпълнение бяха стартирани наскоро. Стратегията е разработена съвместно от Министерството на образованието и Министерството на децата, равенството, уврежданията, интеграцията и младежта в сътрудничество с междуведомствен ръководен комитет.

Стратегията е базирана на обширни изследвания и консултации, включително възгледите на учащи, родители, персонал в ранно обучение и грижи и училищен персонал, заинтересовани страни в образованието и членове на обществеността.

Планът за изпълнение на стратегията включва над 100 дейности за надграждане на успеха на предишната национална стратегия за грамотност и математическа грамотност, като например:

  • Провеждане на програми чрез центровете за подкрепа на образованието, за да се помогне на родителите да развият и насърчават уменията за четене и смятане с децата си.
  • Повторно разработване на скринингови и диагностични тестове за ранна грамотност и ранна математическа грамотност на ирландски и английски език.
  • Гарантиране, че първоначалното професионално образование за педагози в ранна възраст и текущите програми за професионално обучение включват модули за обучение по отношение на уникалните културни ценности на малцинствените етнически групи (включително ирландски пътници и роми) и как най-добре да се подкрепят децата от тези групи в тяхната грамотност, математическа и дигитална грамотност.
  • Разработване на информационни листове по предмети и кариери за деца в начално училище и техните родители, които могат да бъдат предоставени преди критичния преход към следващото ниво след началното училище.

Основната амбиция на стратегията е да осигури системно подобряване на грамотността, математическата и дигиталната грамотност в целия континуум на образованието от ранно обучение и грижи до ниво след основно образование. Областите за развитие, както са посочени в стратегията, обхващат пет стълба:
Стълб 1: Даване на възможност на родителите и общностите да подкрепят грамотността, математическата и дигитална грамотност на учащите.
Стълб 2: Подпомагане на професионалната практика на възпитатели в ранна възраст, детегледачи и учители.
Стълб 3: Подкрепа за ръководните кадри в ранното обучение и грижи и в училищната система.
Стълб 4: Подобряване на познанията на обучаемия посредством учебна програма, педагогика и оценяване.
Стълб 5: Подкрепа на различните учащи, за да постигнат своя потенциал.

Беше разработен цялостен петгодишен план за изпълнение, който трансформира стратегията в изпълними стъпки. В него са очертани конкретните действия и инициативи, които ще бъдат предприети. Измерването на успеха на стратегията ще бъде непрекъснат процес.

Повече по темата може да намерите тук.

Източник: Националното звено на Евридика Ирландия