Обратно към ЦРЧР

Ключови данни за преподаването на езици в училищата в Европа – издание 2023

май 9, 2023

Езиковото многообразие е част от ДНК на Европа. Мозайката от европейски езици включва не само официалните езици на държавите, но и регионалните или малцинствените езици, говорени от векове на европейската територия и това без да включваме езиците, донесени от мигранти. Подкрепата за езиковото многообразие и насърчаването на изучаването на езици е постоянна политическа линия на Европейския съюз.

Изданието от 2023 на „Ключови данни за преподаването на езици в училищата в Европа“ е петото издание на доклада. Както предишните издания, настоящото има за цел да допринесе за наблюдението на развитието на политиките в областта на преподаването на (чужди) езици в училищата в Европа.

Този доклад включва 51 показателя, обхващащи широк кръг от теми, свързани с (чуждо) езиковата политика на европейско и национално ниво. Данните от мрежата Евридика се допълват от данни на Евростат и данни от две международни проучвания, проведени от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР): Програмата за международно оценяване на учениците от 2018 г. (PISA) и Международното проучване за преподаване и учене от 2018 г. (TALIS).

Повече информация по темата може да намерите тук.

Източник: Мрежата Евридика