Обратно към ЦРЧР

Малта: Нова национална стратегия за учене през целия живот 2023-2030 г.

февр. 12, 2024

През ноември 2023 г. Дирекцията за научни изследвания, учене през целия живот и пригодност за заетост (DRLLE) към Министерството на образованието, спорта, младежта, научните изследвания и иновациите представи новата Национална стратегия за учене през целия живот 2023-2030 г. Тази цялостна стратегия има за цел да подобри живота на възрастните чрез образование и обучение, като признава решаващата роля на ученето през целия живот в нашия динамичен свят.

Тя се съсредоточава около три ключови стълба, обхващащи 50 действия и 16 мерки:

Стълб I: Подпомагане на нискоквалифицирани и слабо подготвените възрастни чрез подобрени възможности за образование.

Стълб II: Разнообразяване на методите и възможностите за обучение чрез общностни, базирани на работа и неформални подходи.

Стълб III: Гарантиране на качеството на курсовете за учене през целия живот чрез промяна на парадигмата в сътрудничеството между заинтересованите страни.

За да се гарантира ефективното прилагане, стратегията използва трипластова система за мониторинг и оценка, наблягайки на съвместните усилия между заинтересованите страни за насърчаване на ученето през целия живот за всички. Разпределянето на достатъчно човешки и финансови ресурси, съчетано с холистичен подход, се очаква да проправи пътя за по-приобщаващо и проспериращо общество.

Въз основа на предишен опит, тази нова стратегия има за цел да защити благосъстоянието на граждани, уязвими от социално изключване. Тя има за цел да подкрепи Малта в постигането на нейните амбициозни цели:

  • 57,6% от 25 до 64-годишните, участващи в курсове за обучение през целия живот, включващи както формално, така и неформално образование;
  • 86,4% от 20 до 64-годишните да работят;
  • Намаляване с 3,1% на броя на 20-64-годишните в риск от бедност до 2030 г.

Повече по темата може да намерите тук.

Източник: Националното звено на Евридика Малта