Обратно към ЦРЧР

Mobility Scoreboard: Доклад за висшето образование за 2022/2023

май 16, 2023

Участието в международна мобилност по време на обучението е основен стимул в живота на много млади хора. Въпреки добавената стойност, която носи мобилността на обучаемите, и нарастващите налични възможности, пътят към свободното движение на студенти, изследователи и стажанти все още е възпрепятстван от редица пречки. Целта на индекса за мобилност е да наблюдава напредъка, постигнат от европейските държави, в насърчаването и премахването на пречките пред мобилността с учебна цел.

Докладът предоставя актуализирана информация за шест показателя в областта на информация и напътствия, подготовката по чужд език, преносимост на стипендии и заеми, подкрепа за учащи в неравностойно положение, признаване на резултатите от обучението чрез Европейската система за трансфер и натрупване на кредити (ECTS) и признаване на квалификации. Индикаторите са достъпни и на уебсайта на Mobility Scoreboard.

Докладът се основава на качествени данни, събрани от мрежата Евридика относно политики и мерки на най-високо ниво, главно във висшето образование. Референтната година на доклада е учебната 2022/2023 г. Обхванати са всички 27 държави-членки на ЕС, както и Албания, Босна и Херцеговина, Швейцария, Исландия, Лихтенщайн, Черна гора, Република Северна Македония, Норвегия, Сърбия и Турция.

Повече информация по темата може да намерите тук.

Източник: Мрежата Евридика