Обратно към ЦРЧР

Препоръчителна годишна продължителност на времето за учене в редовна форма на обучение в Европа – 2022/2023

юни 21, 2023

Ефективното учене зависи от много фактори, но несъмнено времето за обучение, което е на разположение на учениците, играе ключова роля в техния учебен процес. Заедно с качеството на обучението и наличното време за учене след училище, увеличаването на времето за обучение, отделено за дадена дисциплина, може да помогне за повишаване на интереса на учениците към този предмет и може да има положителен ефект върху представянето на учениците, още повече, когато увеличението е придружено от други мерки за подкрепа и е насочено към ученици в неравностойно положение.

Този доклад анализира препоръчителното минимално време за обучение в редовното задължително общо образование в 39 образователни системи. Данните се отнасят за минималните изисквания, определени за задължителната учебна програма от компетентните органи за 2022/2023 година.

Анализът показва, че четенето, писането и литературата са предметната област, която като цяло представлява най-голям дял от учебното време на всички образователни нива, като е особено доминираща в началното образование. В началното ниво фокусът за повечето страни е върху четенето, писането и литературата (около 25% от общото учебно време), докато математиката представлява втората най-голяма част от учебното време. В средното ниво делът на четенето, писането и литературата намалява в полза на други предмети, като природни науки и чужди езици. Тези данни са събрани съвместно от мрежите Евридика и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD NESLI networks).

Повече информация по темата може да намерите тук.

Източник: Мрежата Евридика