Обратно към ЦРЧР

Препоръчителна продължителност на времето за обучение за задължителното образование в Европа – 2020/2021

юни 18, 2021

Ефективното обучение зависи от много фактори, но несъмнено времето за обучение, с което разполагат учениците, играе ключова роля. Наред с качеството на обучението и времето, което е на разположение за учене след училище, увеличаването на времето за обучение, отделено за дадена дисциплина, може да помогне за повишаване интереса на учениците към този предмет и може да има положителен ефект върху представянето на учениците. Освен това положителната връзка между увеличеното време за обучение и постиженията на учениците е по-ясно изразена, когато увеличението е придружено от други мерки за подкрепа и насочено към ученици в неравностойно положение. Настоящият доклад анализира препоръчителното минимално време за обучение в задължителното общо образование в 37 европейски държави. Данните се отнасят до минималните изисквания, определени в задължителната учебна програма от компетентните органи на 39 образователни системи за 2020/2021 година.

Докладът също така идентифицира основните промени в общото време за обучение, настъпили през последната година, особено поради пандемията от COVID-19. В допълнение към сравнителния анализ докладът включва национални диаграми, които илюстрират данните по държави и по теми, събрани съвместно от мрежите „Евридика“ и ОИСР (NESLI).

Повече информация по темата може да намерите тук.