Обратно към ЦРЧР

Швеция: Реформи на учебните планове и учебни програми

окт. 26, 2022

От учебната 2022/2023 година се прилагат нови учебни програми за класовете от задължителното образование и някои учебни програми от гимназиалния етап. В сега действащите нови учебни програми се набляга повече на фактологичните знания, особено за по-малките ученици. Новите критерии за оценяване вече са по-лесни за използване от учителите, отколкото старите изисквания за знания, защото са по-малко подробни и изчерпателни. Освен това съдържанието се различава по-ясно между етапите и между класовете.

В момента в насоките на учебната програма се посочва, че учителят трябва да използва „цялата налична информация“ за знанията на ученика, когато го оценява. Според „Betygsutredning“ (Разследване на оценката), много учители намират за предизвикателство тълкуването на тази информация и къде трябва да бъде границата, когато учителят наистина е взел достатъчно материал за оценка. Тази несигурност накара учителите да вземат предвид колкото е възможно повече материал за оценяване. За някои ученици това създава усещането, че са постоянно оценявани и следователно те са принудени да представят няколко предложения, просто за по-голяма сигурност.

За да увеличи хармонизацията в оценяването и да създаде устойчивост както за учителите, така и за учениците, правителството реши да премахне формулировката за използване на „цялата налична информация“. Въпреки това учителят трябва да направи цялостна оценка на знанията на ученика при оценяване. Промяната е в сила от 1 юли 2022 г., същевременно с въвеждането на нов принцип за оценяване в Закона за образованието.

Освен това има правителствен меморандум, съдържащ предложения за по-добри възможности за учениците в началното училище, специалното училище и гимназиалното училище да учат на по-високо ниво и да напредват с по-бързо темпо на обучение. Важно е на учениците, които с лекота усвояват учебния материал, да се даде възможност да се развиват според собствените си условия, за да достигнат възможно най-далеч в развитието на знанията си. Това може да доведе до по-добро преподаване и до подобрено ниво на резултатите от знанията за тези ученици. В учебните програми трябва да е ясно, че трябва да се обръща специално внимание както на учениците, които срещат затруднения в постигането на целите на обучението, така и на учениците, които лесно изпълняват критериите за оценка на знанията. Директорът ще носи специална отговорност за да гарантира, че учениците имат възможност да учат на по-високо ниво.

Повече информация по темата може да намерите тук.

Повече информация (на шведски език):

Източник: Националното звено на Евридика Швеция