Обратно към ЦРЧР

Словакия: Следващата стъпка към постигането на целта „образование за всеки“

авг. 30, 2022

Министерството на образованието, науката, изследванията и спорта е една крачка по-близо до постигането на „образование за всеки“: Приемането на Плана за действие за Стратегията за учене през целия живот и консултиране за годините 2022 – 2024 г. от правителствения кабинет успява да приближи тази цел, поставена в областта на ученето през целия живот.

Планът за действие има за цел да адресира 45 избрани мерки (от общо 51), съдържащи се в националната стратегия. Целта е да се осигури на всички граждани достъп през целия живот до образователни възможности, да развиват своите умения и компетенции на всеки етап от живота, съобразявайки се с индивидуалните нужди, така че всеки да може да реализира своя потенциал в личния, професионалния и обществения живот.

Един критичен инструмент беше въвеждането на индивидуална образователна сметка за подпомагане на гражданите в по-нататъшно образование (преквалификация), с цел да се увеличи участието на възрастни в образованието и да се предложат приобщаващи възможности за граждани с ниски умения и/или по-ниски нива на образование. Тази схема ще има финансиране от ЕС от 200 евро на създаден акаунт. В рамките на този бюджет кандидатът може да избере обучение (или курс за преквалификация) според собствените си нужди.

В пакета е включена по-нататъшна подкрепа за дуалното образование, по-специално целяща повишаване на привлекателността и качеството на професионалното образование и обучение чрез така наречените надкорпоративни центрове за обучение, които трябва да преминат пилотна проверка до 2024 г. Надкорпоративният център за обучение може лесно да се представи като център на две нива – първото позволява навлизане в дуално обучение за малки и средни предприятия и самонаети лица, което дава възможност на учениците за практическа част от обучението. На второ ниво осигурява обучение през целия живот в сектора за персонал, учители по професионално обучение, майстори по професионално обучение и главни инструктори по обучение и преквалификация на търсещи работа лица и много други.

Друга мярка е средното образование. Става дума за създаване на образователна програма за получаване на прогимназиално образование и прилагане на прогимназиална професионална образователна програма с неразделна част от завършване на основно образование. На практика това означава, че всеки, който по някаква причина не е успял да завърши основно образование, вече може да го направи.

Конкретните стъпки на тази мярка включват актуализиране на държавните образователни програми за професионално образование и обучение, разширяване на предлагането на обучение на педагогическия персонал (програма за наблюдение и обучение) или въвеждане на образователни програми за иновативно обучение на педагогическия персонал.

С тези и други мерки Министерството на образованието в областта на ученето през целия живот успява да отрази бързо променящите се изисквания на пазара на труда, на които възрастните често не могат да отговорят. Заедно с други отдели се стремим да премахнем тези недостатъци и по този начин да предложим възможност за работа с качествено образование за всеки.

Повече информация по темата може да намерите тук и тук.

Източник: Националното звено на Евридика Словакия