Обратно към ЦРЧР

Валидиране на неформалното и самостоятелното обучение във висшето образование в Европа

май 13, 2024

Докладът на мрежата Евридика проучва дали и до каква степен системите за висше образование в Европа признават и валидират резултатите от неформалното и самостоятелното обучение. Въз основа на ръководните документи на ЕС и целите, определени в рамките на Болонския процес, докладът разглежда валидирането на неформалното и самостоятелното учене като (1) алтернативен път за достъп до образование и (2) начин за изпълнение на изискванията за висше образование. Освен това докладът разглежда (3) видовете учебни дейности, които могат да бъдат валидирани и (4) механизмите за осигуряване на качество, които са в основата на валидирането. Докладът обхваща 37 образователни системи, които са част от мрежата Евридика и включва качествени и количествени данни за учебната 2023/2024 година.

Целия доклад може да намерите тук.

Източник: Мрежата Евридика