Обратно към ЦРЧР

България: Обзор на образованието и обучението за 2023 г.

ян. 15, 2024

Докладите по държави от Обзора на образованието и обучението представят и оценяват актуалното и текущо развитие на политиката на всички образователни степени в държавите — членки на ЕС. Те дават на читателя по-задълбочена информация за резултатите на отделна държава по отношение на целите на равнището на ЕС, договорени в рамките на европейското пространство за образование. Те се основават на най-актуалните налични количествени и качествени данни.

В раздел Ключови показатели е представен статистически преглед на основните показатели в областта на образованието и обучението.

В раздел 1 се поставя акцент върху привлекателността на учителската професия на фона на недостига на учители.

В раздел 2 е застъпено образованието и грижите в ранна детска възраст.

В раздел 3 се разглеждат политиките в областта на училищното образование.

В раздел 4 е застъпено професионалното образование.

В раздел 5 се обсъждат мерките в областта на висшето образование.

В раздел 6 е застъпено образованието и обучението на възрастни.

Целият доклад за България може да намерите тук.

Докладите по държави на Обзора на образованието и обучението са изготвени от Генерална дирекция „Образование, младеж, спорт и култура“ на Европейската комисия с участието на Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ и Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop).