Обратно към ЦРЧР

Испания: Последни стъпки от реформата в професионалното образование

юли 5, 2024

През май 2024 г. Министерският съвет, по предложение на Министерството на образованието, професионалното обучение и спорта на Испания, одобри четири кралски указа, които финализират нормативната уредба на Закона за професионалното обучение, приет преди две години. С одобрението на тези кралски укази е завършено прилагането на дуалната система както в средното (ISCED 354), така и в професионалното обучение за напреднали (ISCED 554). Освен това новите разпоредби включват различни модули, свързани с цифровизацията, устойчивостта, предприемачеството и техническия английски език.

От следващия септември цялото професионално обучение ще бъде дуално през първата година както за средното, така и за професионалното образование за напреднали, както и в магистърските програми за професионално образование, които включват стажове. Дуалното професионално обучение предполага, че учениците ще се обучават в професионално училище и във фирми. В тази система на дуално професионално обучение учениците трябва да се обучават на работното място за повече от 35% от общата продължителност на обучението. Освен това компанията ще участва в оценяването на повече от 30% от учебните резултати, които ученикът трябва да постигне след завършване на обучението си. Тази нова система ще бъде напълно въведена през учебната 2025/2026 година.

Новата система за професионално образование включва дуално обучение в две степени – общо и интензивно, в зависимост от времето, което учениците прекарват в компанията и резултатите от обучението, които се полагат. От началото на 2024 г. студентите/учениците, които стажуват се осигуряват по време на периода на обучение в компанията. Този разход за осигуровки няма да засегне компаниите.

Освен това през предстоящата учебна година всички обучения за средно и напреднало професионално образование ще включват нови основни модули, съобразени с всяко предложение за обучение и свързани с основни аспекти на настоящата икономика. Тези нови модули включват: Дигитализация, приложена към производствената система; Устойчивост, адаптирана към производствената система; Технически английски език и Лично професионално развитие I и II. Последното обхваща аспекти, свързани със социални умения, предприемачество, трудови права или така наречените „умения за заетост“, като управление на времето, креативност или адаптивност, все по-ценени в процесите на набиране на персонал в компаниите.

За първи път в системата са включени избираеми предмети в Професионалното образование и е въведено изискването за изпълнение на проект. В този проект преподавателският екип поставя задача, която симулира реална ситуация в производствената система, с която е свързано обучението.

С тази последна стъпка, правителството на Испания завършва значителната трансформация на системата, започнала през 2018 г. Тази трансформация се радва на консенсуса и сътрудничеството на всички заинтересовани страни, участващи в професионалното образование от самото начало. Това е уникален модел, насочен към всички граждани и свързан с икономическата реалност, за да гарантира пригодността за заетост на младите хора и работниците, и успеха на бизнеса.

Повече по темата може да намерите тук.

Източник: Националното звено на Евридика Испания