Обратно към ЦРЧР

Испания: План за действие за справяне с преждевременното напускане на училище (ELET)

окт. 16, 2023

Министерството на образованието, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и Европейската комисия представиха 44 предложения за План за действие за ограничаване на процента на отпадане от училище.

В средата на юни 2023 г. испанският държавен секретар по образованието представи доклада „Предложения за план за действие за намаляване на преждевременното напускане на училище“, разработен от ОИСР в сътрудничество с Министерството на образованието и професионалното обучение и Генерална дирекция на Европейската комисия за подкрепа на структурната реформа. Документът включва 15 препоръки, разбити на 44 предложения и разделени в пет области на действие, които са насочени към намаляване на преждевременно напускащите образователната система млади хора.

Борбата с преждевременното напускане на училище е абсолютен и незаменим приоритет на министерството. Въпреки по-окуражаващата тенденция в данните през последното десетилетие, продължава да съществува необходимост от подобряване на възможностите за всички учащи.

Идентифициране на уязвими училища
Първата област на действие на доклада се фокусира върху установяването на общ подход за идентифициране на „уязвими училища“, за да се разпределят всички необходими допълнителни ресурси по най-ефективния начин.
За тази цел документът предлага разработването на индекс на уязвимостта на училищата, сравним в цяла Испания, който може да се използва за идентифициране и разпределяне на допълнителни ресурси за училищата. Този индекс ще включва два различни поднабора от статистики: основен, с показатели, общи за цялата територия, и дискреционен, с допълнителни показатели, установени от автономните общности въз основа на техните местни обстоятелства. Включените измерения може да се отнасят до социално-икономическите, културните и географските данни на училищата, както и до образователни аспекти, като повтаряне на класа, процент на отсъствия или академично представяне.
Друга препоръчителна мярка е създаването на обща система за ранно предупреждение за ученици, застрашени от отпадане от училище преди края на втория етап след задължителния. Това ще включва актуална информация за учениците и данни за тяхното представяне и поведение, достъпни за всички образователни администрации, в случай че ученик смени училището. В този контекст ще бъде важно да се идентифицират общи дефиниции и измервания за ключови понятия като „бягство от училище“ или „ученици със специфични нужди от образователна подкрепа“.

Обучение на учители
Втората област на действие се отнася до подготовката на учителите, училищния управленски персонал и други училищни специалисти за насърчаване на включването и благосъстоянието на учениците и по-ниски проценти на отпадане.
В тази област беше предложено, наред с други мерки, да се включат социално-емоционални компетенции в критериите за прием и подбор за влизане в началното обучение на учители, както се прави например във Финландия и Холандия. Друга мярка предвижда насърчаване на хора от различен произход да навлязат в професията. Освен това се счита за изключително важно да се насърчава висококачественото продължаващо професионално развитие в областта на разнообразието в класната стая и индивидуалните образователни потребности, като се дава приоритет на учителите в уязвимите училища.

Подкрепа за учениците
Трети набор от мерки се стреми да насърчи подкрепата на учениците и да насърчи приобщаването и равнопоставеността. В тази връзка, горепосоченият индекс на училищна уязвимост би могъл да се използва за подпомагане на специфични за училището действия, като допълнителна подкрепа за ученици, изправени пред трудности, и техните семейства, създаване на учебни групи с различен размер, класове за подпомагане на домашните или поправителни часове и удължено време за обучение.
Освен това докладът препоръчва намаляване на повтарянето на класа, което е свързано с риск от по-ниски академични постижения, демотивация и преждевременно напускане на училище. Предложено е вместо това да се прилагат ефективни алтернативи с действия за ранна намеса, както е установено в Закона за образованието от 2020 г. (LOE-LOMLOE). Документът също така подчертава значението на намаляването на училищната сегрегация, укрепването на ориентирането в училищата и насърчаването на положителен училищен климат.

Гъвкавост на учебната програма и обучение, базирано на умения
Докладът определя насърчаването на гъвкавостта на учебните програми и обучението, основано на умения, като четвърта ключова област на политиката, с по-качествено ПОО и с програми за повторно включване в образованието и обучението. Наред с други предложения документът препоръчва стартирането на национална кампания за повишаване на осведомеността относно качеството на ПОО и центровете за обучение на възрастни да станат по-привлекателни за младите хора.

Насърчаване на сътрудничеството между образователните администрации
Петата и последна област на действие на доклада предлага институционализиране на сътрудничеството и споделянето на знания между автономните общности и министерството. По този начин проблемът с преждевременното напускане на училище ще се решава чрез редовни срещи, както и чрез създаване на обща цифрова платформа с прилаганите различни мерки и тяхното последващо действие.
Докладът засяга и проект, стартиран преди две години, който се фокусира върху анализ и идентифициране на добри практики на международно, национално и регионално ниво.
В Испания коефициентът на преждевременно напускане на училище (т.е. процентът на 18-24-годишните, които не са завършили след задължително средно образование – главно бакалавърски програми или междинно професионално обучение) възлиза на 13,9% през 2022 г., почти половината от това, което беше десетилетие по-рано. Това обаче все още е под целта от 9%, определена от Европейската комисия.
Наистина, важно е да се отбележи, че младите хора, които преждевременно напускат училище, са изложени на по-висок риск от социално изключване, тъй като срещат повече трудности при намирането на работа, според няколко проучвания на ОИСР.

Поддържащи програми
Намаляването на процента на преждевременно напускане на училище е основна цел за Министерството на образованието и професионалното обучение. Както Законът за образованието LOE-LOMLOE от 2020 г., така и Законът за професионалното обучение от 2022 г. поставят тази цел сред своите приоритети, като насърчават гъвкавото учене, ранното откриване на потенциални проблеми и индивидуализацията на ученето.
Освен това Министерството на образованието и професионалното обучение стартира Програмата за ориентиране, напредък и образователно обогатяване (PROA+), насочена към подобряване на успеха в публично финансираниte училища, където повече от 30% от учениците срещат затруднения. Програмата, съфинансирана от Европейския съюз, е с бюджет от 360 милиона евро за периода 2021-2024 г. и в момента се изпълнява в почти 3700 училища в цялата страна.
„PROA+“ се допълва от звената за придружаване и насочване, които предоставят подкрепа на ученици, изложени на риск от повтаряне или отпадане. За последното са отпуснати 124 милиона евро за 2021-2024 г., които министерството разпределя на автономните общности.

За допълнителна информация: „Предложения за план за действие за намаляване на преждевременното напускане на училище в Испания“

Източник: Националното звено на Евридика Испания