Обратно към ЦРЧР

Словакия: Стратегия за приобщаващ подход в образованието

апр. 27, 2022

На заседанието си на 8 декември 2021 г. правителството на Словашката република одобри Стратегията за приобщаващ подход в образованието, представена от Министерството на образованието. Тази стратегия е разработена въз основа на Програмата на правителството на Словашката република 2021 – 2024 „Зона на равните възможности в образованието“.
Тази стратегия е изготвена в съответствие с принципите за създаване на публични стратегии чрез включване на основните участници и заинтересовани страни в процеса. Това е рамков стратегически документ, който определя посоката на публичните политики за промяна в образованието на ученици и студенти към приобщаващо образование.
Дългосрочната цел е да се създаде среда, благоприятна за приобщаващото образование, мотивираща училищата да станат приобщаващи институции. В този контекст проектодокументът очертава основната философия на про-приобщаваща образователна система, която има за цел да осигури образование на всички деца (ученици и студенти без разграничение), като зачита уникалността и разнообразието на всеки индивид и му/ѝ дава възможност да реализира своето /нейния потенциал в най-голяма степен.
Стратегията е разделена на шест приоритетни области за дългосрочно развитие на приобщаващ подход в образованието, след което се доразвива в цели, на които ще се базира Първият план за действие за периода 2022 – 2024 г. Стратегията е обвързана с други съществуващи политически планове на Министерството на образованието, като План за действие с нулев отпечатък и Национална програма за развитие на образованието и обучението – компонент 6 на Плана за възстановяване и устойчивост. Тъй като е проект на документ, той е предназначен да бъде допълнен с резултатите от процеса на мониторинг на изпълнението, за да бъде включен в Плана за действие.
Въздействието на Стратегията върху бюджета на публичната администрация все още не е количествено измерено. Цялостната оценка ще бъде направена на ниво конкретни планове за действие за отделни приоритетни области и стратегически цели. Приемането на Първия план за действие за изпълнение на Стратегията се очаква до края на март 2022 г.

Повече информация по темата може да намерите тук.

Източник: Национално звено на Евридика в Словакия